معاون فرهنگی

 

سرپرست معاونت دانشجوئی و فرهنگی :  جناب آقای دکتر حسن گیوریان

 مسئول دفتر معاون دانشجوئی و فرهنگی :  خانم عباسی نظری - تلفن مستقیم 22350702 

تلفن های سانترال :  22350092-22350091-22350090  - داخلی 220